+91 9553678686
కొసమెరుపు కథల పోటీ ఫలితాలు-1

కొసమెరుపు కథల పోటీ ఫలితాలు-1

పోటీలో బహుమతులు గెలుచుకున్న విజేతలకు శుభాకాంక్షలు. పోటీలో ప్రచురణకు ఎన ...

Read More

కొసమెరుపు కథల పోటీ ఫలితాలు-2

కొసమెరుపు కథల పోటీ ఫలితాలు-2

పోటీలో ప్రచురణకు ఎన్నికైన రచయితలకు అభినందనలు. పాల్గొన్న అందరికీ ధన్యవాద ...

Read More

సరస కథల పోటీ ఫలితాలు-1

సరస కథల పోటీ ఫలితాలు-1

పోటీలో బహుమతులు గెలుచుకున్న విజేతలకు శుభాకాంక్షలు. పోటీలో ప్రచురణకు ఎన్ ...

Read More

సరస కథల పోటీ ఫలితాలు-2

సరస కథల పోటీ ఫలితాలు-2

 పాల్గొన్న అందరికీ ధన్యవాదాలు.

...

Read More

సహరి నవలల పోటీ ఫలితాలు

సహరి నవలల పోటీ ఫలితాలు

పోటీలో బహుమతులు గెలుచుకున్న విజేతలకు శుభాకాంక్షలు

...

Read More