బంధం

ఆ లెటర్ ఎన్నిసార్లు చదివాడో చంద్రం . కాత్యాయని వ్యగ్యంగా అంది . ’ ఇంకా ఏమన్నా మర్చిపోయాడా మీ అన్న . అంతా పంచుకుని వెళ్ళాడుగా ... ఈ ఇల్లు గుర్తొచ్చింది కాబోలు పంచుకుందుకు ..’ అని .

బంధం

బంధం

- జాస్తి రమాదేవి

ప్రియమైన  తమ్ముడు  చంద్రానికి  అన్నయ్య  సూర్యం  దీవించి  వ్రాయునది . ఇక్కడంతా  క్షేమం . అక్కడ నువ్వు

మరదలు  కాత్యాయని ,  పిల్లలు  అందరూ  క్షేమంగా ఉన్నారని  తలుస్తున్నాను .  నీతో  చాలా  విషయాలు  మాట్లా

డాలి . ఈ వారంలో  ఊరికి  వస్తాను .వచ్చాక  మాట్లాడుకుందాం . ఉంటాను మరి... ఇట్లు  అన్నయ్య  సూర్యం ’

   ఆ  లెటర్  ఎన్నిసార్లు  చదివాడో  చంద్రం . కాత్యాయని  వ్యగ్యంగా  అంది  . ’  ఇంకా  ఏమన్నా  మర్చిపోయాడా

మీ అన్న . అంతా  పంచుకుని  వెళ్ళాడుగా ... ఈ  ఇల్లు  గుర్తొచ్చింది  కాబోలు  పంచుకుందుకు ..’  అని .

  చంద్రం  మనస్సు  చివుక్కుమంది . ఇన్నాళ్ళకి  అన్నయ్య  ఉత్తరం  రాసాడు . సంతోషించాల్నిన  విషయాన్ని కూడ

సంసయించాల్సి  వస్తోంది .

  అన్నయ్య  అంటే  తనకెంతో  ఇష్టం . అన్నయ్య  తనను  వొదిలి  వెళుతుంటే  కాళ్ళావేళ్ళా  పడ్డాడు .

  "  మొత్తం  నువ్వే  తీసుకో  అన్నయ్యా ! నేను నీ దగ్గర  పాలేరు నైనా  పర్లేదు . నీకు తోచింది  ఇవ్వు  అంతే గాని

నన్ను  వొదిలి  వెళ్ళొద్దని  "  బ్రతిమాలాడు . అన్నయ్య  విదిలించుకుని  వెళ్ళి పోయాడు . పుట్టుకతో  వచ్చిన

బంధాన్ని  తెంచుకుని  అత్తగారి  ఊరు  వెళ్ళిపోయాడు .చాలా సార్లు  తనెళ్ళి  ఇంటికి  వచ్చెయ్యమని  అడిగాడు.

రానన్నాడు . అక్కడ వాళ్ళ మర్యాద  నచ్చక  తను  ఇంక  వెళ్ళడం  మానుకున్నాడు . ఎప్పుడైనా  బంధువుల ఇళ్ల

లో  జరిగే  శుభ కార్యాల్లో  కల్సినా  అన్నయ్య  తనూ  పొడిపొడి  మాటలు  తప్ప పెద్దగా మాట్లాడుకున్నది  లేదు .

   నాన్న  అన్న  ఒకే ఒక్క  మాట  పట్టుకుని  తన  చెయ్యి  వొదిలించుకుని  దూరంగా  వెళ్ళిపోయాడు  .

  ’  ఏరా పెద్దోడా ! చిన్నోడికి  నోట్లో  నాలుక  లేదని  , నువ్వు  ఎంతంటే  అంత అంటున్నాడని  వాడిని  పాలేరు లా

చూడొద్దురా ! ’  అన్నాడు నాన్న .

  అంతే  అన్నయ్య  అన్నం  తినడం  మానేసి  అలిగి పడుకున్నాడు . వదిన  రెచ్చగొట్టింది . పుట్టింటికి దారి మళ్ళిం

చింది .  అన్నయ్య  ఆస్తి  పంపకాలన్నాడు . ఎందరు  చెప్పినా  వినలేదు . అన్న  అలా  మారిపోతాడని  అనుకోలేదు

  ఇన్నాళ్ళకి  వస్తానని  ఉత్తరం  రాసాడు . ఈ  ఉత్తరానికి  ఆంతర్యం  ఏంటో  అర్ధం కావడం లేదు . కాత్యాయని

అన్నట్టు  ఈ  ఇంటి  కోసమా  !  అమ్మానాన్నలు  తన  దగ్గర ఉండటంతో  వారికి  వచ్చిన ఆస్తిని  తను అనుభవించా

డు . వారి  మరణాంతరం  సగం ఆస్తి  పంచి  అన్నయ్యకి  ఇచ్చేసాడు . ఇల్లు మాత్రం  మనందరి  గుర్తుగా నేను

ఉంచుకుంటానని ,  కావాలంటే  రేటు కట్టి  ఇస్తానని  , అంటే  వొద్దులే  అన్నాడు అన్నయ్య . ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆశ

పుట్టి ఉంటుందా ?  రకరకాల  ఆలోచనలు  చంద్రాన్ని  ఉక్కిరి బిక్కిరి  చేస్తున్నాయి .  కాత్యయనితో  , ’ ఏం జరిగినా

అన్నయ్యని  బాధ  పెట్టొద్దని  ’ హెచ్చరించాడు .

  ’  తనూ  నీ లాగే  తనూ  నాకు  బావేలే  ’  నవ్విందామె .

    పుట్టినప్పటినుంచీ  అన్నయ్య  మాట  వినిపిస్తే  చాలు  ఏడ్చేవాడు ఊరు కునే  వాడంట తను . అన్నయ్య  బైటికి

వెళ్ళిరాగానే  , వేలు  అందిస్తే చాలు  , గబుక్కున  పట్టుకునేవాడంట . బడికి  వెళ్ళి రా గానే  తనని  వొడిలో  కూర్చో

బెట్టుకుని  బడిలో  విన్న  పాఠాలు ,  పద్యాలు ,  ఆటలు  అన్నీ  చెప్పేవాడంట  అన్నయ్య . చక్కిలిగిలి  పెట్టకపోయి

నా ,  పకపకా  నవ్వేవాడంట తను .  అడుగులు  తన  వేలు  పట్టుకొనే  నేర్చుకున్నాడంట . అన్న చెయ్యి  వొదిలేవా

డు  కాదంట తను . బడిలో  వేసాక  తన  పక్కన  అన్నయ్య  ఉండాలని  ఏడుస్తుంటే  మధ్య మధ్యలో  అన్నయ్యని

పిలిపించేవారంట  మేస్టారు .  తన  కోసం  నిమ్మతొనల మిఠాయి  కొని  పెట్టి  ఏడవొద్దు  అనేవాడు . ఓ  సారి  ఊరి

లో   హరికథా  కాలక్షేపం  జరుగుంటే  , అన్నయ్య  పక్కన  కనిపించలేదని  బాగా  ఏడ్చాడు  తను . అంతా రసా

బాస   అయిపోయింది .దాసు గారు  కాస్సేపు  కథ  చెప్పడం  ఆపేసారు . ఇంటికి  వచ్చాక  అన్నయ్య  బాగా కోప

గించుకున్నాడు . ’ ఇంక  వీళ్ళి  నాతో  పాటు  ఎక్కడికీ  తీసుకెళ్ళను ’ అన్నాడు .

   అన్నయ్య  పక్కనే  పడుకునేవాడు  తను . మధ్య  రాత్రిలో  అన్న  కనబడ లేదని  ఇల్లంతా  వెతుక్కునేవాడు .

’  వోరి బాబోయ్ !  పాస్  పోసుకోడానికి  కూడా  పోనివ్వ వా ! ’  అంటూ  విసుక్కున్నా  తన దారి  తనదే ....హైస్కూల్

కి  వెళ్ళాక  అన్నయ్య  చాలా  మారిపోయాడు .  తనెప్పుడు  చెయ్యి  పట్టుకోవాలనుకున్నా  విసుక్కునేవాడు .

  ’  ఏరా !  చెయ్యి  పట్టుకోకుండా  నడవలేవా ! ’ అనేవాడు .

  "  నువ్వే  అలవాటు  చేసి  ఇప్పుడు  నువ్వే  కోప్పడతావేంటిరా ! పట్టుకొనీ  తమ్ముడేగా ..."  అనేది  అమ్మ .

   ’  ప్రతి  చోటికి   చెయ్యి  పట్టుకుని  తోకలా  వస్తుంటే  చిరాగ్గా ఉంటోంది నాకు . ’ అన్నయ్య  ఎందుకు అలా

అన్నా  , తనకి  ప్రేమగా  అన్నీ  కొని  ఇచ్చేవాడు .

   ఊళ్ళో  అందరూ  అన్నయ్యని , తననీ  రామలక్ష్మణులు  అనేవారు . అమ్మ  ప్రతి  రోజూ  దిష్టి  తీసేది .

   హైస్కూల్  చదువు తో  అన్నయ్య  చదువు  మానేసి  నాన్నకి  వ్యవసాయం లో  తోడయ్యాడు . అన్న  దారే

తనదీను  స్కూల్  చదువు తో  తనూ  మానేసి , అన్నతో   తనూ  పొలానికి  వెళ్ళేవాడు . నాన్న  అప్పుడప్పుడు  కోప్పడేవాడు .

  ’  నువ్వు  కాస్త  నీ  కాళ్ళమీద  నిలబడ్డం నేర్చుకోరా !  ఎన్నాళ్ళు  అన్న  కాళ్ళమీద  నలబడతావు ? ’ అనేవాడు .

తనదేం  పట్టించుకోలేదు . అన్న  దగ్గరుంటే  చాలు  అంతే .

  అన్నయ్య  జీవితంలో కి  వదిన  వచ్చాక  కొంచెం  దూరం  ఏర్పడింది . పిల్లలు  పుట్టాక  ఆ దూరం  మరింత  పెరిగి

నా   ,  అన్న  దగ్గరే  ఉంన్నాడనే  ధైర్యం  ఉండేది  . మేనమామ  కూతురు  కాత్యయనితో  పెళ్ళయ్యింది తనకి .

చిన్నగా  అగ్గి  రాజుకోడం  మొదలయ్యింది . తన  భర్త  పాలేరు  కాదని  కాత్యాయని  మాట  తూలింది . నాన్నా అదే

అనేసరికి  అన్నయ్య  పట్టుదలకు  పోయాడు . ఆస్తి  మూడు  ముక్కలయ్యింది . పిల్లల  పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అందరూ

వచ్చారు . అమ్మానాన్నలు  పోయినప్పుడు  వచ్చారు . మళ్ళీ  పంపకాలు  జరిగాయి . చిన్నప్పటి  ప్రేమంతా  అన్న

లో  ఏమయిపోయిందో  మళ్ళీ  కనబడలేదు . పరాయి   ఇంటికి  వచ్చినట్టుండి  వెళ్ళాడు . ఏడాది  ఏటిమాసికాల

ప్పుడైనా  కలుస్తామనుకున్నా  కుదరలేదు . ఎవరి  ఇళ్ళల్లో  వాళ్ళు  చేసుకున్నారు .

   పిల్లలకి పిల్లలు  పుట్టి .... చాలా మార్పులు  వచ్చేసాయి .  మళ్ళీ  ఇన్నాళ్ళకి  ....ముపై  ఏళ్ళ  తర్వాత  అన్నయ్య

తనని  ’ తమ్ముడూ ! ’ అని సంబోదిస్తూ ఉత్రరం  రాసాడు . ఈ  వారంలో  వస్తానన్నాడు .

    ఆత్రంగా  ఎదురు  చూస్తున్నాడు  అన్న కోసం చంద్రం .

  ఆరో  రోజు  సూర్యం  గుమ్మంలో  నిలబడి  ’ చంద్రం ! ’  అని  పిలిచాడు .

  పరుగు లాంటి  నడకతో  బైటికొచ్చాడు చంద్రం .  అన్నని  గట్టిగా  కౌగలించుకోవాలని  ఉన్నా  మోమాటంతో  ఆగి

పోయాడు . ’ రా  అన్నయ్యా !  ఆరోగ్యం  బాగుంటుందా !  వదినా , పిల్లలు  ఎలా ఉన్నారు ? ’ గబగబా అడిగాడు.

కాత్యాయని  కాళ్ళు  కడుక్కుందుకు  నీళ్ళు  అందించింది . ’ పెద్ద  బావా !  బాగున్నావా ! ’ అనడిగింది .

  ’  ఆ ... ’  అన్నాడు  సూర్యం .  ఉచిత  మర్యాదలు  పూర్తయ్యాయి . ఏం మాట్లాడుకోవాలో  ఇద్దరికీ  అర్ధం కావడం

లేదు . తన  ముందు  మాట్లాడుకోడానికి  ఇబ్బంది పడుతున్నారని  అనుకుంది కాత్యాయని .

  "  కాస్సేపు  అలా  పొలం  వైపు  వెళ్ళి రండి ... నేనీలోపల  వంట  పూర్తి  చేస్తాను ."  అంది .

   చంద్రం  గొడుగు తీసుకుని "  పదన్నయ్యా ! నువ్వు  మన  పొలం  చూసి  చాన్నాళ్ళయ్యింది కదా ! "  అంటూ  లేవ

దీసాడు .  ఇద్దరూ  పొలం  వైపు  నడిచారు .  సూర్యం  దారిలో  ఏం మాట్లాడలేదు . ఎదురొచ్చిన  వాళ్ళకి 

అన్నయ్య  వచ్చాడు  పొలం చూద్దామని  వెళుతున్నాము . అని  చెప్తున్నా డు  చంద్రం . అన్న  పక్కన  నడుస్తుంటే

ఏదో  కొత్తగా  బలం  వచ్చినట్టుగా  అన్పిస్తోంది . పొలం  రాగానే  ఆగారు  ఇద్దరూ . సూర్యం  కళ్ళతో  పొలమంతా

కలియజూసాడు . పొలం దగ్గరున్న  పెద్ద  వేప  చెట్టు  కింద  ఉన్న  రాతి బండని  చూపించాడు  చంద్రం .

   "  అన్నయ్యా ! ఈ బండ  గుర్తుందా ?  నాన్న  తాటి  ముంజెలు  కొట్టి  తెస్తే  ,  నాకు  తినడం రాదని నువ్వే  వేలుతో

తీసి  తినిపించేవాడివి . ఇక్కడే  చాలా  సార్లు  నాన్న  కూర్చునే వాడు . నాకింకా  ఈ బండమీద  నాన్నా , నువ్వు

కూర్చున్న ట్టే  ఉంటుంది . "  బండమీద  చేత్తో  తాకుతూ  అన్నాడు చంద్రం .

    "  వెళదాం రా !  అలసటగా  ఉంది ".  అన్నాడు సూర్యం .

     తిరిగి  వస్తున్నప్పుడు  చేను  మధ్యలో  ఉన్న  మంచెను  చూపించి  చెప్పాడు  చంద్రం  "  అన్నయ్యా ! ఈ మంచె

మీద  నిలబడి  నాకు  ’వడిసెల ’  ఎలా  తిప్పి వొదలాలో  నేర్పావు  నువ్వు ." 

   సూర్యం  తలూపి  ముందుకు  నడిచాడు . దారిలో  సూర్యం   ’  ఓ సారి  మనం  చదివిన  బడి దగ్గరికి

తీసుకెళ్ళరా ! ’ అడిగాడు .

  "  మనం  చదివిన  బడి  పడిపోయిందన్నయ్యా !  గవర్నమెంట్ వారు  పక్కా  బిల్డింగ్  కట్టించారు . హైస్కూలు

కూడా  చేర్చారిప్పుడు . "  అంటూ  స్కూల్ వైపు  తీసుకెళ్ళాడు చంద్రం .

   స్కూల్  జరుగుతూ ఉంది . ఐదు నిముషాలు  చూసి  వెనక్కి  తిరిగారు .

  "  చంద్రం !  స్కూల్  ముందు  ఓ  ముసలమ్మ  రెండు  గాజు  సీసాల్లో  ’   తాటి తాండ్ర ’  నిమ్మ తొనల మిఠాయి

అమ్మేది  గుర్తుందా !"  అడిగాడు  సూర్యం .  

   "  నాకోసం  నిమ్మ తొనలు  కొనిచ్చేవాడివి  కదన్నయ్యా ! " 

   "   ఓ  రోజు  ఆ  ముసలమ్మ  చచ్చిపోయింది . ఎవ్వరూ  ఆమె  కోసం  రాలేదేంట్రా ! ఎవరూ లేరంటావా ? "

   "  ఏమో  అన్నయ్యా ! " అన్నాడు  చంద్రం .

   "  ఊళ్ళో వాళ్ళే  తీసుకెళ్ళి  దానం  చేసేరు ... ఎవ్వరూ  లేకుండా  ఎవ్వరూ  ఉండరు కదా !  ఆవిడే  తన  వాళ్ళని

వొదిలేసి  ఉంటుందంటావా ! " 

     ఎన్నో  జ్ఞాపకాలను  వొదిలేసి అన్నయ్య  ఆ  ముసలమ్మ  గురించి  అన్న  ఎందుకు  మాట్లాడుతున్నాడో  చిత్రంగా

అనిపించింది .

  "  పనిలో  పని  రామాలయానికి  కూడా  వెళదాం రా ! "  సూర్యం  అడిగాడు .

అన్నని  అనుసరించాడు చంద్రం . ఎవరో  అర్చన  చేయించుకుంటున్నారు .  పూజారి  పలకరింపుగా  నవ్వాడు .

  "  అన్నయ్య  పేరున  అర్చన  చేయండి " అంటున్న  చంద్రాన్ని  వారించాడు సూర్యం . ’ రేపు  వద్దాం లే... పద ’ అంటూ  హారతి  తీసుకుని , పళ్ళెంలో  పది రూపాయల  నోటు  వేసాడు  సూర్యం . అక్కడున్న  మండపం  దగ్గర

కాస్సేపు  నిలబడ్డాడు .

  "  ఇక్కడే  కదరా !  హరికథలూ ,  పురాణ కాలక్షేపాలు  జరిగేవి . అర్ధం కాక  పోయినా  అర్ధరాత్రి  వరకూ , దుప్పట్లు

కప్పుకొని  కూర్చునేవాళ్ళం . "  అన్నాడు  సూర్యం .

   ’ ఇక్కడే  నువ్వు  కనబడ  లేదని  గుక్క  పెట్టి  ఏడ్చానన్నయ్యా ! ’ అని  అన్నయ్యకి  గుర్తు  చెయ్యాలని  ఉన్నా

మళ్ళీ  అన్నయ్య  ఏమంటాడోనని  ఊరుకున్నాడు  చంద్రం .

    ఇద్దరూ  ఇల్లు  చేశారు . కాత్యాయని  బావగారికి  ఇష్టమైన  గుత్తి  వంకాయ కూర చేసి , పప్పుచారు చేసి ,

వడియాలు  వేయించింది . గడ్డపెరుగు ముందు , నెయ్యి  . వడ్డించ బోతుంటే  ’  నాకు  మజ్జిగనన్నం  చాలు .

ఇవన్నీ  తింటే  అరగవు . ప్రయాణం  కదా  ! "  అంటూ  మజ్జిగ  అన్నం  తిన్నాడు సూర్యం .  కాత్యాయని  ఏదో

అనబోయింది  కానీ  భర్త  వైపు  చూసి  ఆగిపోయింది .

     ఇద్దరూ  భోజనాలు  ముగిచారు .  వసారాలో   మంచం  ఉంటే  నడుం  వాల్చాడు  సూర్యం . టేబుల్  ఫేన్

పెట్టి  ,  కాస్త  దూరంగా  తనూ  మంచం  వేసుకున్నాడు  చంద్రం .

     "  ఇలా  వచ్చి   కాస్సేపు  కూర్చో  చంద్రం ! "  అన్నాడు  సూర్యం .

    దేవుడు  వరమిచ్చినట్టు  గబుక్కున  అన్న  పక్కలో  కూర్చున్నాడు  చంద్రం .  అలసటగా  కళ్ళు  మూసుకున్నా

డు   సూర్యం .  చంద్రం  ఆలోచిస్తున్నాడు . ’  అన్నయ్య  ఏదో  మాడ్లాడాలను  కుని  , మాట్లాడలేక   పోతున్నాడా ?

పోనీ  తనే  అడగాలంటే  అన్నయ్య  ఏం  బాధపడతాడో  !  ఏం  వినాల్సి  వస్తుందో  అనే  భయం  ఓ  పక్క .....

కాస్సేపటికి  సన్నగా  గురగ  వినిపించింది . సూర్యం  నిద్ర పోయాడు .

    చంద్రం  అన్నని  చూస్తూ  కూర్చున్నాడు .  ఎన్నాళ్ళు  అయిపోయింది . ఇలా  అన్నకి  దగ్గరగా  కూర్చుని చూసి ...

బంధువుల  పెళ్ళిళ్ళప్పుడు  తను  బయలు  దేరుతుంటే , కాత్యాయని  వారించేది . ’  వోపిక  లేనప్పుడు  ఎందుకు

వెళ్ళడం  పిల్లల్ని  వెళ్ళమని  చెప్పొచ్చు గా ..’ అని  .  తనే  బయలు   దేరడానికి  కారణం .  అన్నయ్య  వస్తే  కనిపిస్తా

డని .  అన్నయ్యకి  బదులు  ,అన్నయ్య  కొడుకులు రమణ ,  రాఘవ  కనిపిస్తే  ఎంత  నిరాశగా  ఉండేదో ...

’  అన్నయ్య  ఎలా  ఉన్నాడు రా ’!  అనడిగితే ,   ’  బాగానే  ఉన్నాడు  బాబాయ్ ! ’  అంటారు . రాకపోకలు  లేని

బంధం .  మాటలు  పొసగవు ,  పోగడవు .  చూడాలని  ఉన్నా  ఏమంటాడోనని  భయం .  కాలం  దొర్లి  పోయింది .

    సూర్యం  మెలుకువ  వచ్చినట్టుగా  కదిలాడు . చంద్రం  లేచి  నిలుచున్నాడు . కాత్యాయని  లోపల  ఏదో  తయా

రు  చేస్తోంది . పొద్దున్న  ఎవరో  జున్ను  పాలు  తెచ్చిస్తే   వండి  ఉంచింది . చల్లారితే  బాగుంటుందని .

సూర్యం  లేచి  మొహం  కడుక్కున్నాడు . కాత్యాయని  గారెలు ,అల్లం  పచ్చడి ,  జున్నూ  తెచ్చి  బావగారి  ముందు

పెట్టింది .  ’  కాస్త  కాఫీ  ఇవ్వు  కాత్యాయనీ ! ’  అన్నాడు  సూర్యం .

    కోపంగా  అవన్నీ  పట్టుకెళ్ళి  వంటగది  గట్టుమీద  పడేసింది . ’  వయసు  మీద పడుతోందని  అన్నయ్య  భయ

పడుతున్నట్టున్నాడు ’  భార్య కి   సర్ది  చెప్పాడు  చంద్రం .  కాఫీ  తాగి  ,  చొక్కా వేసుకుని ,  ’ ఇంక  నేను బయలు

దేరుతానురా ! ’  అన్నాడు  సూర్యం .

   చంద్రం  తెల్ల  బోయాడు  .  "  రెండు  రోజులు  ఉండొచ్చు  కదన్నయ్యా ! " అని  ప్రాధేయ పడ్డాడు .

    "  లేదురా !  నాకు  చాలా  పన్లున్నాయి  . "  అన్నాడు .

   "    పన్లు  పిల్లలు  చూసుకుంటారులే  అన్నయ్యా ! "

    "   మన  పన్లు  మనమే  చూసుకోవాలి ...  అక్కడి  వరకూ  వస్తావా ! " అన్నాడు  సూర్యం .

    అన్న  వెంట  నడిచాడు  చంద్రం . ఇద్దరూ  బారంగా  నడుస్తున్నారు .  దారిలో  ఎవరెవరో  అన్నదమ్ముల్ని

పలకరించారు . బస్  ఇంకా  రాలేదు . ధైర్యం  చేసి  చటుక్కున  అన్న  చెయ్యి  పట్టుకున్నాడు  చంద్రం .

సూర్యం  మాట్లాడలేదు . తమ్ముడి  వైపు చూసాడు . తన  చేతిలో  ఉన్న  తమ్ముడి  చేతిని  చూసాడు . అంతలో

బస్  వచ్చి  ఆగింది . తమ్ముడి  చేతిని  చిన్న గా  వొదిలించుకుని , బస్  ఎక్కి  సీట్లో  కూర్చున్నాడు సూర్యం .

     మళ్ళీ  దూరం  అయిపోతున్న  అన్న ని  చూస్తూ  చెయ్యి  ఊపాడు  చంద్రం . సూర్యం  తమ్ముడ్ని  చూసాడు.

’  జాగ్రత్తగా  వెళ్ళు ..’  అన్నాడు .  బస్   దుమ్ము  రేపు కుంటూ  వెళ్ళిపోయింది .

   ’  అసలు  అన్నయ్య  ఎందుకు  వచ్చినట్టు ! ’  అన్నది  ప్రశ్నగా  మిగిలింది చంద్రానికి . అన్న  ఫోన్  చేస్తాడనీ ,

మళ్ళీ  ఉత్తరం  రాస్తాడని  చాలా  రోజులు  ఎదురు  చూసాడు  చంద్రం .

        నిద్ర  మంచం దిగక  ముందే  ఫోన్  మోగడంతో  పిల్లలు  చేసుంటారు , అనుకుంటూ  ’ హలో ! ’ అన్నాడు.

"  బాబాయ్ ! నేను  రమణని  మాట్లాతున్నాను . రాత్రి  నాన్న  జరిగి  పోయాడు . " 

  "  ఎలా  జరిగింది రా ! " కంగారుగా అడిగాడు చంద్రం .

  "  నీరసంగా  ఉందని  పెందలాడే  పడుకున్నాడు . నిద్రలోనే ....."

చంద్రం  ఆసరాగా  కాత్యాయని  చెయ్యి  పట్టుకున్నాడు . ’ అన్నయ్య  వెళ్ళిపోయాడు .’ 

దుఃఖాన్ని  దిగమింగుతూ , పిల్లలకి  ఫోన్లు చేసాడు .

    "  ఏదో  మనసు  మార్చుకొని  వచ్చాడను కున్నాను గానీ ,  ఆఖరి  చూపులకోసం  వచ్చాడని  అస్సలు  అనుకో

లేదు "  అంటూ  కళ్ళు  తుడుచుకుంది  కాత్యాయని .

  ’  అన్నయ్య  ఎందుకు  వచ్చినట్టు ’ అన్న  ప్రశ్న కి  జవాబు  దొరికింది చంద్రానికి .  ’  ఈ  లోకంలో  ఏదీ  శాశ్వతం గా

ఉండిపోదు .  మన  పన్లు  మనం  చేసుకుంటూ  ముందుకు  పోవాలి ’ అని  అన్నయ్య  తనకి  చెప్పకనే  ధైర్యం

చెప్పి  తిరిగి  రాలేని  లోకానికి  శాశ్వతంగా  వెళ్ళిపోయాడు .

    ఆఖరిసారి  అన్నతో  కల్సి ,  శ్మశానం  వరకూ  తోడుగా  వెళ్ళాలని  , భార్యని  తీసుకుని  బయలుదేరాడు 

చంద్రం .

      సూర్యుడు  ఎప్పటిలాగే  మేఘాల పై  పెత్తనం  చెలాయిస్తూ  ఉదయించడానికి  రెడీ  అయిపోయాడు . *