సామ్రాట్

మేధో హత్యలు part 2

మేధో హత్యలు part 2

మౌనంగా అతన్ని తన కార్ వైపుకి తీసుకు వెళ్ళింది జూకీ. సెకండ్ హాండ్ కార్ అది. రీ పెయింట్...

మేధో హత్యలు part 1

మేధో హత్యలు part 1

This is a spy thriller by Samrat. Vijay is the spy. He investigates a strange cae...