Tag: setu rahasyam

sahari toons
సేతు రహస్యం 2

సేతు రహస్యం 2

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

sahari toons
సేతు రహస్యం-1

సేతు రహస్యం-1

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...