వ్యంగ్య కథలు

శఠగోపం

శఠగోపం

"ఏమండీ! చిన్నమాట" అంది వరలక్ష్మి పట్టుచీర సరిచేసుకుంటూ వచ్చి. "చెప్పు" అన్నాడు ధర్మరాజు....