పుట్టగంటి గోపీకృష్ణ Puttaganti GopiKrishna

ఔను నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం-2

ఔను నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం-2

This is Romedy serial written by Puttaganti Gopikrishna.

ఔను నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం-1

ఔను నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం-1

This is Romedy serial written by Puttaganti Gopikrishna. Part-1