రొమెడీ కథలు

మామ గారి అభిమాని

మామ గారి అభిమాని

A romantic comedy by K K Raghunandana. ఈ అమ్మాయికి సరసకథలంటే మహ మోజుగా ఉన్నట్లుంది.ఇలాటప్పుడే...

ప్లాన్ బి

ప్లాన్ బి

పెద్దగా చదువుకోకపోయినా బంగారు బొమ్మలా ఉండే తన అన్న కూతుర్ని కొడుక్కి చేసుకోవాలని...