యువత కోసం For Youth

నల్లధనం కాని అవినీతి సంపాదన

నల్లధనం కాని అవినీతి సంపాదన

avineeti tantram - a series of articles by Mondepu Prasad educating youth about...

నల్ల ధనం - అవినీతి తంత్రం-2

నల్ల ధనం - అవినీతి తంత్రం-2

Mondepu Prasad has written these articles to educate the youth about the Dishonest...

అవినీతి తంత్రం-1

అవినీతి తంత్రం-1

Articles written by Mondepu Prasad against corruption. Educative and informative....