శీర్షికలు

సివిల్స్ కొట్టాలంటే ఎలా-2

సివిల్స్ కొట్టాలంటే ఎలా-2

Articles written by G K S Anirudh for Civils Aspirants

నల్లధనం కాని అవినీతి సంపాదన

నల్లధనం కాని అవినీతి సంపాదన

avineeti tantram - a series of articles by Mondepu Prasad educating youth about...

సేతు రహస్యం 6

సేతు రహస్యం 6

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

నల్ల ధనం - అవినీతి తంత్రం-2

నల్ల ధనం - అవినీతి తంత్రం-2

Mondepu Prasad has written these articles to educate the youth about the Dishonest...

సేతు రహస్యం 5

సేతు రహస్యం 5

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

సేతు రహస్యం 4

సేతు రహస్యం 4

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

సేతు రహస్యం 3

సేతు రహస్యం 3

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

వీరాంజనేయ-1

వీరాంజనేయ-1

This is biography of Lord Hanuman. Written by A N Jagannadha Sharma

సేతు రహస్యం 2

సేతు రహస్యం 2

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

మానస భజరే

మానస భజరే

Spiritual Articles

సేతు రహస్యం-1

సేతు రహస్యం-1

Setu Rahasyam is a novel written by Gorli Sreenivasarao (Ganga Sreenivas) . It is...

అవినీతి తంత్రం-1

అవినీతి తంత్రం-1

Articles written by Mondepu Prasad against corruption. Educative and informative....

సివిల్స్ కొట్టాలంటే ఎలా చదవాలి?

సివిల్స్ కొట్టాలంటే ఎలా చదవాలి?

Articles written by G K S Anirudh for Civils Aspirants