మా టీమ్

సహరి మీ ముందుకి రావడానికి ఎందరో తమ సమయాన్ని తమ శ్రమను, తమ నైపుణ్యాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు వివిధ రంగాలలో. వారందరూ సహరిని మీరు మెచ్చుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని బద్ధకంకణులై ఉన్నారు. అహరహం ఈ ప్రయత్నంలోనే కృషి చేస్తున్నారు.

G K S ANIRUDH, M.Tech.

MANAGING DIRECTOR

GORLI SREENIVASA RAO

CHIEF EDITOR

PASUPULETI SATYA SREENIVAS

MANAGING EDITOR

POTTURI VIJAYALAKSHMI,

WRITER & TEAM MEMBER

GANDRAKOTA SURYANARAYANA SHARMA

WRITER & TEAM MEMBER

G V AMARESWARA RAO

WRITER & ARTIST

TEAM MEMBER