మా టీమ్

సహరి మీ ముందుకి రావడానికి ఎందరో తమ సమయాన్ని తమ శ్రమను, తమ నైపుణ్యాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు వివిధ రంగాలలో. వారందరూ సహరిని మీరు మెచ్చుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని బద్ధకంకణులై ఉన్నారు. అహరహం ఈ ప్రయత్నంలోనే కృషి చేస్తున్నారు.

G K S ANIRUDH, M.Tech.

MANAGING DIRECTOR

GORLI SREENIVASA RAO

CHIEF EDITOR

PASUPULETI SATYA SREENIVAS

Popular Writer &

MANAGING EDITOR for Sahari Digital Magazines.

She manages all the activities of Sahari Weekly and Monthly .

She has number of stories and novels to her credit.

She also writes columns in Sahari Weekly and Sahari monthly.

POTTURI VIJAYALAKSHMI,

Popular WRITER & TEAM MEMBER

She is well known as writer of the popular comedy movie "Sri vaariki premalekha" movie.

GANDRAKOTA SURYANARAYANA SHARMA

WRITER & TEAM MEMBER

Sri Pakam Nagabhushanam

Retd Principal Railway Junior College

Popular Columnist (ఆ నాటి అద్భుత చిత్రాల సమీక్షకులు ) 

G V AMARESWARA RAO

WRITER & ARTIST

TEAM MEMBER

He is one of the best illustrators of Sahari Digital Magazines.