+91 9553678686
పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

Contributor

BA

82 నుండి రాయటం మొదలు.

20,నవలలు,200 కథలు, కాలమ్స్,మూడు సినిమాలు,రెండు స్టేజి నాటికలు, ఎన్నో రేడియో ప్రసంగాలు. సన్మానాలు, పది

అవార్డులు.

సాహితీ శిరోమణి. హాస్య కళా పూర్ణ బిరుదులు.

Address

Hyderabad

ఫోన్ నెంబర్

09800919601

Email Address

sahari.issue1@gmail.com

Website

http://www.sahari.in