+91 9553678686
విహారి దీర్ఘకవితా సంపుటి'చేవ్రాలు'ఆవిష్కరణ సభ

విహారి దీర్ఘకవితా సంపుటి'చేవ్రాలు'ఆవిష్కరణ సభ

విహారి దీర్ఘకవితా సంపుటి'చేవ్రాలు' సభ

...

Read More

శ్రీమతి సాయి భువనేశ్వరి కి రు.1116/- బహుమతి ప్రదానం

శ్రీమతి సాయి భువనేశ్వరి కి రు.1116/- బహుమతి ప్రదానం

ప్రకటించిన విధంగా రు.1116/- వినమ్రంగా బహుమతి ప్రదానం చేసిన సహరి ప్రతినిధి వే ...

Read More

తెలంగాణా భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు